OSNOVNI POJMOVI

Detaljni plan uređenja (DPU)

DPU je provedbeni plan koji detaljno razrađuje uvjete gradnje i uređenja pojedinog zahvata u prostoru, a donosi se u skladu sa Prostornim planom grada/općine te Urbanističkim planom uređenja (UPU-om). DPU određuje na kojem se području provodi pojedini zahvat, koja je njegova veličina i namjena, odnosno njime se radi točan razmještaj objekata u prostoru.

Dokumenti prostornog uređenja

Ovi dokumenti određuju kako će se organizirati i koristiti prostor te koja će mu biti namjena. Donose se na državnoj (Zakon o prostornom uređenju i gradnji), regionalnoj (Prostorni plan hrvatskih županija) i lokalnoj razini. (Prostorni planovi hrvatskih gradova i općina)

Dozvole

Građevinska dozvolaje dokument koji je, prema novom Zakonu, potreban za izgradnju velikih infrastrukturnih građevina. Njome se dokazuje da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i prostornim planovima. Građevinska dozvola ne smije biti u suprotnosti sa zakonima i propisima, a izdaje je nadležno ministarstvo.

Lokacijska dozvola je dokument koji je potreban za izgradnju građevina iznad 400 m² bruto građevinske površine, a u skladu je s Detaljnim planom uređenja. Izdaje ga nadležni državni ured na razini županije ili grada na zahtjev investitora. Izdana lokacijska dozvola vrijedi 2 godine od izdavanja.

Uporabna dozvola je dokument koji je potreban za uporabu građevine iznad 400 m². Za dobivanje dozvole potrebno je podnijeti zahtjev, a izdaje je nadležni državni ured na razini županije ili grada (isti ured koji je već izdao potvrdu glavnog projekta).

Generalni urbanistički plan (GUP)

GUP određuje površine na kojima je moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te kolika je dopuštena veličina građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada. Prema novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji GUP više nije obavezan. Međutim GUP-ovi koji su stupili na snagu do donošenja novog Zakona ostaju na snazi dok se za područje tog grada ne donese novi prostorni plan.

Građevinsko područje

To je područje na kojemu je prostornim planovima predviđeno građenje. Građevinska područja dijele se na građevinska područja naselja (stambena namjena) i na građevinska područja izdvojenih namjena (npr. poslovne namjene). Detaljnija namjena površina/prostora unutar granica građevinskih područja naselja definira se UPU-om i DPU- om (vidi gore).

Izvadak iz katastarskog plana

To je dokument koji, na zahtjev, izdaje ured za katastar općine. Izvadak je grafički prikaz katastarskih čestica označenih određenim brojem. Uvid u katastarski plan je javan, pa stoga svakome tko preda uredan zahtjev može biti omogućen uvid u katastar. Izvadak iz katastarskog plana je dokument koji je bitan kod postavljanja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole. Podaci u katastru trebali bi biti jednaki onima u zemljišnim knjigama. U katastru se nalaze podaci o onome tko se nalazi u posjedu zemljišta, ali i ne i podaci o vlasništvu nekretnine.

Izvadak iz zemljišnih knjiga


To je dokument koji dokazuje tko je u vlasništvu određene nekretnine. Uvid u zemljišne knjige je javan i svakome tko preda uredan zahtjev može biti omogućen uvid u zemljišne knjige. Izvadak iz zemljišnih knjiga je dokument koji je potreban kod postavljanja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja. Podaci u zemljišnim knjigama bi trebali biti identični podacima u katastru.

Lokacijski uvjeti


To su uvjeti određeni lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima građenja a uskladu s prostornim planovima. Oni određuju do koje visine se može graditi, kako je smještena građevina u prostoru, kolika je izgrađenost parcele itd. Lokacijski uvjeti utvrđeni na taj način ne mogu se mijenjati.

Namjena površina

Određuje na koji će se način koristiti prostor, upotrebljavati građevine i urediti zemljišta, tj. da li je na određenom području predviđena izgradnja isključivo zgrada stambene namjene ili je unutar tog područja dopušteno graditi i poslovne zgrade. Namjena korištenja prostora se unutar prostornih planova označava određenim slovima kao što su:

S - samo stambene zgrade
M – mješovita gradnja objekata stambeno-poslovne namjene
K – komercijalna gradnja (poslovne zgrade, trgovački centri i sl.)

T1– hoteli

T2– turističke vile

LN – luke nautičkog turizma (marine)


Projekti u gradnji

Glavni projekt detaljnije razrađuje sve elemente građevine definirane u idejnom projektu (tehnička rješenja građevine te prilagodbu zakonima i propisima). On mora biti u skladu s idejnim projektom, a izrađuje ga ovlašteni arhitekt. Kod izgradnje kuće do 400 m² glavni projekt NIJE potrebno potvrditi od strane nadležnog tijela, ali mora biti dostupan na gradilištu. Za izgradnju građevine iznad 400 m² takva je potvrda potrebna.

Idejni projekt je dokument koji je potreban da bi se dobila lokacijska dozvola. On govori o tome gdje će se na parceli nalaziti građevina i kako će ona izgledati. Idejni projekt ne smije biti u suprotnosti sa zakonima i prostornim planovima, a izrađuje ga ovlašteni arhitekt.

Izvedbeni projekt obvezan je za sve građevine iznad 400 m². Njime se razrađuju svi tehnički detalji glavnog projekta s kojim mora biti u skladu. Različiti dijelovi projekta služe kao upute izvođačima radova na gradilištu. Izrađuje ga ovlašteni arhitekt.

Rješenje o uvjetima građenja

To je novi dokument koji zamjenjuje dosadašnju građevinsku dozvolu i potreban je za izgradnju građevina do 400 m². Rješenje izdaje nadležni državni ured na razini županije ili grada (isti ured koji je nadležan za izdavanje lokacijske dozvole), a za dobivanje rješenja morate podnijeti zahtjev.
Nakon izdavanja rješenje vrijedi 2 godine.

Urbanistički plan uređenja (UPU)

UPU je provedbeni plan koji određuje prostorni razvoj naselja ili jednog dijela naselja. UPU-om se određuje namjena površine te način na koji će se ona urediti i koristiti. Ujedno se njime određuju oni zahvati u prostoru koji su značajni za detaljniju razradu u Detaljnom planu uređenja.
UPU se obvezno propisuje za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja i neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja.

Zaštićeno obalno područje mora (ZOP)

To je područje koje obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte i ucrtava se na Hrvatskoj osnovnoj karti. Sva zemljišta locirana na otoku, na morskoj obali ili udaljena od obale 200, 300 ili 700 metara (manje od 1000 m) /bolje: ili udaljena od obale manje od 1000 m nalaze se unutar zaštićenog obalnog područja. Zakon za to područje propisuje posebne uvjete građenja na način da se objekti ne smiju graditi 70 do 100 metara od linije obale. (ovisno o lokaciji)